RUTES

Transport escolar.

Enguany el nombre d’autobusos pels usuaris del transport escolar que gestiona el Consell Comarcal del Gironès, serà de 7.  S’ha   hagut de modificar novament les rutes per poder enquibir els alumnes amb el mínim d’autobusos i agilitzar el servei.

Aquestes modificacions es mantindran si no hi ha variacions que hi obliguin.

Curs 18-19

Funcionament del transport escolar.

El Consell Comarcal del Gironès que gestiona el servei, em demana que els comuniqui que les “rutes de transport són exclusives per l’alumnat del municipi de Sarrià de Ter (transport no obligatori) i el de Sant Julià de Ramis (transport no obligatori)”, per tant els alumnes d’altres municipis no el poden utilitzar.

 

Per a la utilització d’aquest servei cal haver omplert la fitxa d’inscripció, segons el lloc de residència. A final de cada curs s’ha de renovar, online, la fitxa d’inscripció al servei de TEC i es llavors quan poden sol·licitar un canvi de parada.

 

El Consell Comarcal no facilita carnets de transport individuals, per tant, heu de facilitar als vostres fills una còpia de qualsevol document oficial que els permeti acreditar-se (DNI, Targeta Sanitària, ./.) i que aquest el duguin a la bossa.

En el cas que el vostre fill o filla no utilitzi el transport escolar durant un període consecutiu superior a un mes, sense causa justificada, l’alumne podrà ser donat de baixa del servei de transport per la resta del curs.

 

Els usuaris han d’utilitzar la parada i ruta durant tot el curs. Els canvis de parada durant el curs, degudament justificats (cert. d’empadronament), hauran de ser autoritzats pel Consell Comarcal.

En cap cas, es pot pujar amb un autobús i baixar amb un altre.

 

Si us cal un canvi de parada ho manifestareu quan renoveu la inscripció a final de curs pel curs següent aportant la justificació corresponent.

Si, durant el curs, s’ha de demanar i es concedeix una alta de transport o canvi de parada, no es pot fer efectiu fins que se li comunica a l’usuari ja que el Consell Comarcal ha de donar el vist-i-plau.

 

Tal i com queda regulat al Decret 161/1996 del servei escolar de transport, quan l’alumne no sigui recollit/da a la seva parada, l’acompanyant, havent trucat als familiars de l’alumne i passat un temps d’espera prudencial, es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat (Mossos d’esquadra), fora que donada la seva edat i amb l’autorització expressa dels pares pugui quedar sol a la parada.

 

El pagament d’aquest servei es realitza trimestralment, per avançat, amb les quotes que estipula el Consell Comarcal anualment.

 

Us preguem insistiu als/les vostres fill/es que han de guardar sempre un comportament correcte dins l’autocar i un tracte considerat amb els companys, conductor i acompanyant.

 

Transport i assistència dels alumnes d’Ed. Infantil.

Les monitores, al matí, acompanyaran als alumnes d’E Infantil fins a la porta de l’edifici d’Educació Infantil, dins el recinte escolar, fins que les tutores els recullin a les 9 h (els alumnes mai romandran sols).

Així mateix, les acompanyants del transport, diran cada dia a les tutores els alumnes que no han pujat a l’autobús. La mestra tutora s’assegura que l’absència de l’alumne és justificada i així no cal que els pares truquin, tan sols justificar-ho per escrit al final de l’absència.

A la tarda, les mestres acompanyaran als alumnes ajudant a les acompanyants, per autobusos, fins a la porta de l’autobús.

INSCRIPCIÓ A LA WEB  CONSELL COMARCAL DEL TRANSPORT ESCOLAR-GIRONÈS.

Podeu consultar la informació relativa a la pre-inscripció al servei de transport escolar  (Circular informativa actualitzada) a la web comarcal:   http://www.girones.cat.
La preinscripció es realitzarà en el període corresponent coincidint amb el període de matriculació ordinària als centres escolars. Es realitzarà ON-LINE, accedint a l’aplicatiu previst  a la web comarcal http://www.girones.cat. Secció a Àrea d’Ensenyament, Servei de Transport Escolar, informació relativa al curs.  L’alumnat que actualment utilitza el transport escolar rebran, un SMS en el qual s’indicarà el codi per a accedir al formulari concret per a renovar la seva inscripció.  L’alumnat que vulgui fer ús d’aquest servei de transport per primera vegada no rebrà SMS i haurà d’accedir a l’aplicatiu mitjançant l’opció ALTA NOVA;  L’alumnat de transport escolar NO-OBLIGATORI haurà d’abonar el preu públic que s’estableixi, indicat a la Circular informativa. Caldrà disposar de la FITXA DE CREDITOR actualitzada i presentada al Consell Comarcal degudament signada i segellada per l’entitat bancària. L’alumnat que renovi la inscripció sense modificar dades bancàries no caldrà que torni a presentar aquest document. A títol orientatiu, es podrà consultar les rutes i horaris de transport escolar que s’estan prestant en el curs actual, sens perjudici de les modificacions que resultin necessàries.

 

Enllaç a renovacions i noves inscripcions

NORMES DE COMPORTAMENT

Es seguiran les següents normes, aprovades pel consell escolar el dia 26 de juny de 2002:

  • Cada alumne tindrà un lloc o seient assignat, el mateix per a tot el curs, que només  es podrà canviar si l’acompanyant ho autoritza o bé ho disposa.
  • Si l’alumne comet 5 faltes d’ordre (s’aixeca del seu seient, molesta als companys, insulta, no fa cas de l’acompanyant,…) estarà una setmana sense poder utilitzar aquest servei.      

      

 

  • Els alumnes de primària sortiran de l’escola, a 2/4 de 5 de la tarda, acompanyats del/de la mestre/a que hagin tingut a última hora, tranquil·lament, en fila i sense córrer, ja que tothom té el seu seient i seguiran el camí marcat amb pas de zebra fins a l’autobús.
  • A 2/4 de 5 menys 5 minuts pujaran els alumnes d’educació infantil a l’autobús amb les acompanyants que els hauran anat a buscar al Parvulari. Les acompanyants es quedaran a l’autobús per no deixar els alumnes d’educació infantil sols.

A 2/4 de 5 no pot quedar cap alumne a les aules.

Per més informació clica a Consell Comarcal