Des de fa anys, l’Escola Montserrat potencia les activitats que impulsen el coneixement i l’aprenentatge de la llengua anglesa, ja que considerem que aquesta llengua té una gran importància en la societat actual.

És per aquest motiu que entre els cursos 2007 i 2013 es van portar a terme dos Plans Experimentals de Llengües Estrangeres (PELE), el primer a Educació Infantil i el segon a Cicle Superior.

PELE 2007-2010

PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES OPCIÓ A: AVANÇAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA AL SEGON CURS D’EDUCACIÓ INFANTIL

El curs 2007-2008 l’escola va iniciar el projecte “Let’s Start!”, que formava part del Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) 2007-2010 en la modalitat A: Avançament de la Llengua Anglesa al segon curs d’Educació Infantil.

El PELE va acabar el curs 2009-2010, però l’escola ha continuat portant a terme el projecte “Let’s Start!” a P4 i P5 amb recursos propis.

El projecte “Let’s Start!” pretén oferir un primer contacte amb la llengua anglesa als alumnes d’Educació Infantil, a partir de P4.

Els alumnes de P4 i P5 fan dues hores d’anglès a la setmana. Es treballa la llengua anglesa oral a través de contes, cançons, jocs, petites representacions a classe, … i parlant amb la mascota de classe, que només sap parlar anglès.

L’Educació Infantil és una etapa ideal per introduir la llengua anglesa, ja que els alumnes estan molt receptius i motivats pels nous aprenentatges, i tenen molta facilitat per adquirir vocabulari i estructures senzilles en una altra llengua.

DSC_0144 (10)

PELE 2010-2013

PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES OPCIÓ C: APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS EN LLENGUA ESTRANGERA A CICLE SUPERIOR

El curs 2010-2011 l’escola va engegar el projecte “1, 2, 3…Shoot!”, que formava part del Pla Experimental de Llengües Estrangeres 2010-2013 en la modalitat C: Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Anglesa (AICLE) a Cicle Superior.

Aquest PELE AICLE va acabar el curs 2012-2013, però l’escola ha continuat portant a terme el projecte “1, 2, 3… Shoot!” a Cicle Superior amb recursos propis.

Amb el projecte “1, 2, 3… Shoot!” es treballen continguts de l’àrea d’Educació Artística, Visual i Plàstica en anglès a Cicle Superior. L’àrea es fa íntegrament en anglès, amb una dedicació d’una hora i mitja a la setmana.

El projecte té com a objectiu principal millorar la competència comunicativa en llengua anglesa. Treballant la Plàstica en anglès es pretèn ampliar el coneixement i el domini de la llengua anglesa, augmentant el nombre d’hores d’Anglès a Cicle Superior i utilitzant l’anglès fora de la classe d’anglès, variant les situacions i el context d’aprenentatge d’aquesta llengua, i donant als alumnes oportunitats reals de comunicar-se en aquesta llengua.

Totes les activitats que es realitzen a l’hora de Plàstica van acompanyades d’un treball en llengua anglesa, fonamentalment oral: es treballa i reforça vocabulari relacionat amb els temes que es fan a les diferents unitats de programació de l’àrea de llengua anglesa, a més d’estructures bàsiques que fomenten i faciliten la comprensió i l’expressió oral, i afavoreiren la interacció entre els alumnes.

Es treballa el dibuix artístic i el dibuix tècnic, diverses tècniques de pintura, treballs manuals, vida o obra de diferents artistes, … I també es fan servir diferents recursos audiovisuals: càmeres de fotos, de vídeo, iPads, ordinadors portàtils i pissarra digital interactiva, programari d’edició de fotografies i vídeo, …

Alumnes d’Educació Infantil realitzant activitats en  llengua anglesa.

Activitats de l’AICLE, a Cicle Superior, de l’àrea de Plàstica en llengua anglesa.