AMPA

Una associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una forma d’organització dels pares i les mares dels alumnes d’un centre educatiu. Pot tenir com a funcions organitzar i supervisar les activitats extraescolars i d’entorn, el menjador, el seguiment dels projectes de centre i l’escola de pares. Serveix també per donar veu als pares dins la comunitat educativa, segons les funcions encomanades pel Projecte Educatiu de Centre. Els càrrecs de l’AMPA s’escullen per democràcia, segons un sistema de votacions o consens entre els voluntaris.

La FaPac ( Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya) és l’òrgan informatiu, d’assessorament i atenció puntual de les AMPAs de Catalunya de primària i secundària. És també el punt de registre que permet legalitzar-la.

ACCEDEIX AL BLOC

President

Paco Muñoz

Secretari

Joan Compañó

Tresorera
Imma Rescalvo

Vocals
Jordi Araus
Jordi Bruguera
Carol Caja

 

Nou correu electrònic per consultes:
ampasarriadeter@gmail.com

JUNTA DE MEMBRES

null

Paco Muñoz

null

Joan Compañó

null

Imma Rescalvo

null

Jordi Araus

null

Jordi Bruguera

null

Klani Espinal

null

Laura Fuentes

NOM I COGNOMS