pluralitat i integració

el cor de l'escola

TRETS D'IDENTITAT

És una escola aconfessional, que respon als principis de respecte i de pluralisme ideològic de la societat que l’envolta.

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge. S’introdueix l’aprenentatge de l’anglès a partir de P4.

Entén l’educació com un procés integral desenvolupant les dimensions individual i social de l’alumne i considerant el conjunt de les seves capacitats; educant per la convivència, en el pluralisme i els valors democràtics, en la coeducació, en la salut, en el consum responsable, en la defensa del medi ambient, potenciant les relacions de l’escola amb l’entorn immediat i mediat.

Defensa una metodologia activa, significativa i cooperativa donant molta importància a la construcció del coneixement, l’adquisició d’hàbits i tècniques de treball.